is_array($result)){echo json_encode($result);}else echo $result;}} ?> Công đoàn ngành giáo dục Quảng Trị